0888 553 022

Seosight v2.4.9

2,500,000 1,800,000

Seosight được thực hiện trong thiết kế Flat Outilled Flat. Retina sẵn sàng – chủ đề trông sắc nét trên bất kỳ thiết bị Retina nào. Bố cục đầy đủ đáp ứng. Tương thích với tất cả các trình duyệt hiện đại – IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Cạnh được xây dựng với khung công tác Bootstrap 3. Wordpress 4.7.x đã được kiểm tra và phê duyệt. Được xây dựng với HTML5 và CSS3.

Đăng Ký      Live Preview